نمونه سوال برای فصل امتحانات

1-     به کالاها یا موادی اطلاق میشود که کلیه عملیات تولیدی را در یک کارخانه پشت سر گذاشته و کاملاً آماده توزیع و فروش میباشند ؟

الف- کالاهای تمام شده                ب- کالاهای ساختار یافته           ج-کالاهای تولیدی              د- کالاها و مواد کمکی

2-مدیریت تولید زیر مجموعه کدامیک از رشته های علمی زیر قرار میگیرد ؟

الف- علوم پایه                           ب- علوم چند رشته ای              ج- علوم اقتصادی             د- علوم طبیعی

3-اولین واحد در سیر تکاملی کالا در نظام تولید کدام است ؟

الف- واحد نظامها و روشها         ب- واحد تحقیق و توسعه          ج- واحد برنامه ریزی         د- واحد ساخت

4-کدامیک از گزینه های زیر نشان دهنده حداقل زمان لازم برای پیش بینی هزینه های در گردش است ؟

الف- سه ماه                             ب- شش ماه                             ج- نه ماه                           د- دوازده ماه

5-کدامیک از گزینه های زیر از عواملی به شمار میرود که توجه به موقعیت جغرافیایی را ضروری میسازد ؟

الف- میزان تنوع مواد اولیه      ب- هزینه سرمایه گذاری         ج- موجودیهای انبار            د- هزینه های فروش و اداری 6-کدامیک از فرایندهای ساخت زیر در کارخانه های اتومبیل سازی کاربرد دارد ؟

الف- فرآیند ترکیبی و منقطع                                                ب- فرآیند تحلیلی و منقطع

ج- فرآیند ترکیبی و مداوم                                                  د- فرآیند تحلیلی و مداوم

7-در این شیوه استقرار ماهیت کالا یا خدمت ایجاب میکند که منابع و تجهیزات کاری به آن محل برده شده و برروی آن کار انجام گیرد ؟

الف – استقرار بر مبنای محصول                                            ب- استقرار بر مبنای فرآیند تولید

ج- استقرار محل ثابت                                                          د- استقرار تلفیق شده

8-این اصطلاح به مفهوم ((یافتن بهترین نحوه انجام کار )) میباشد ؟

الف – کارسنجی                       ب- روش سنجی                      ج- ثربلیگ                      د- گیلبرت

9-در کدامیک از روشهای زیر ، زمان سنج به طور دائم به جلو حرکت میکند و زمان شروع و خاتمه هر عمل بر روی ورقه زمان سنجی ثبت میشود ؟

الف- روش تلفیقی               ب- روش برگردان                     ج- روش منقطع               د- روش مداوم

10- کدامیک از گزینه های زیر زمان 10 تا 15 دقیقه ای است که در دو نوبت قبل از ظهر و بعد از ظهر برای استراحت کارکنان در نظر گرفته شده است ؟

الف- زمان رفع خستگی        ب- فرجه استراحت                 ج- زمان استراحت             د- ضریب استراحت

11- به کالاهایی اطلاق میشود که محصول یک نظام تولیدی بوده و هدف سازمان تولید این نوع کالاهاست ؟

الف- کالاهای تکمیل شده    ب- کالاهای در جریان ساخت    ج- اجزا و قطعات               د- قطعات و لوازم یدکی

12- اگر هزینه هر بار سفارش در طی سال 300 ریال و مجموع تقاضای کالای مورد نیاز در طول سال 8000 واحد و نیز مقدار هر بار سفارش 1000 واحد باشد هزینه کل سفارش کدام است ؟

الف- 4800 ریال               ب-  3600 ریال                         ج- 1200 ریال                    د- 2400 ریال

 

13- این هزینه زمانی ایجاد میشود که سازمانها ، کالاهای مورد نیاز مشتریان را به موقع تحویل نداده و یا اصلاً به تعهدات خود عمل نکنند ؟

الف- هزینه خرید          ب- هزینه سفارش                    ج- هزینه کسری                   د- هزینه نگهداری

14- کدامیک از گزینه های زیر نشان دهنده مقداری است که وقتی موجودی کالا در انبار به آن مقدار رسیده لازم است برگ درخواست خرید صادر گردد ؟

الف- حداقل موجودی    ب- موجودی در نقطه سفارش      ج- ذخیره احتیاطی              د- ذخیره اطمینان  

15- کدامیک از افراد زیر ، پس از آنکه طرح قطعه تهیه شده با مطالعه دقیق نقشه محصول ، درباره نحوه تولید آن تصمیم میگیرد ؟

الف- مدیر کارخانه         ب- مدیر تولید                       ج- مهندس طراح                 د- مهندس روشها

16- کدامیک از موارد زیر از عوامل موثر در تصمیم گیری برای خرید یا ساخت قطعات است ؟

الف-میزان عرضه قطعات در بازار                           ب- میزان اطمینان به کیفیت

ج- میزان تمایل مدیریت                                        د- میزان تقاضا برای مواد اولیه

17- کدامیک از گزینه های زیر از مشخصاتی به شمار میرود که با آنها کیفیت بررسی میشود ؟

الف- رنگ ، بو ، ابعاد   ب- شکل ، جنس ، ظرافت          ج- مقاومت ، نوع کار ، ظرافت   د- شکل ، ابعاد ، جنس

18- از نمودار R  برای کدامیک از گزینه های زیر استفاده میشود ؟

الف- معدل اندازه ها                                             ب- نظارت بر تعداد اقلام معیوب

ج- باز بینی نسبت اقلام معیوب                              د- دامنه انحرافات

19- کدامیک از تصمیمات مدیریتی زیر باعث تغییر د رنقطه سربسر میشود ؟

الف-تغییر در میزان سرمایه                                  ب- تغییر در سیاستهای پرسنلی

ج- تغییر در برنامه آموزش کارکنان                     د- تغییر درمیزان تولید

20- کدامیک از گزینه های زیر رشته فعالیتهایی است که مستلزم طولانی ترین زمان برای تکمیل و اتمام است ؟

الف- مسیر بحرانی                  ب- روادید                ج- شبکه پرت                د- سی . پی . ام

 

  گزینه هایی که با رنگ قرمز مشخص شده جواب صحیح میباشد.

جواب سولات تستی:

  1- الف  2- ج  3- ب   4- ب   5- د   6- الف   7- ج   8- ب    9- د    10- ب     11- الف    12- د    13- ج     14- ب         15 د    16- ب    17- ج    18- د   19- د    20- الف  

 

 

 

ســوالات تشریحــــی

 

1-     ارزش افزوده را تعریف نموده و تولید را  از نظر اقتصادی توضیح دهید .

2-     از مهمترین عوامل عینی برای انتخاب محل کارخانه شش مورد را نام ببرید .

3-     مفاهیم تعمیر ، تعویض و تجدید را شرح دهید .

4-     مهمترین کاربرد زمان سنجی را توضیح دهید .

5-     هزینه کیفیت را شرح دهید .

   

جواب سوالات تشریحی:

 1-  ص 2 کتاب

2-     ص 61 کتاب

3-      ص 116 کتاب

4-      ص 152 کتاب

5-      ص  268  کتاب

فکر کنم مال پیام نوره از سایت http://toleed.blogfa.com/ دیدم

/ 0 نظر / 77 بازدید