قسمت دوم از بخش مربوط به اقتصاد

تابع عرضه:
:در رابطه (1-3)اگر به جز قیمت کالا،بقیه عوامل را ثابت فرض کنیم؛می توان نوشت
     
Qsx=F(Px)                                           (4-1)

 

که به رابطه ی( 1-4)تابع عرضه گفته می شود .بنابراین تابع عرضه تابعی است که رابطه ی مقدار عرضه ی یک کالا وقیمت کالا را با فرض ثابت بودن سایر عوامل نشان می دهد که به تابع عرضه ومعادله  عرضه نیز مشهور می باشد.مثالی از این موارد ارایه می شود:
                                                                                                        

PxQsx       1     10      2     20      3     30      4     40      5     50      6     60


                                                                                            Qx = 10Px          {معادله عرضه}

         

 { جدول عرضه}

توجه داشته باشید که ؛ منحنی عرضه معمولأ شیب مثبت دارد،یعنی رابطه ی قیمت
ومقدار عرضه،
.رابطه ای مستقیم می باشد

                                                                                                                                                                                                :تغییر عرضه
دو نوع تغییر عرضه داریم                                                                                                                                                                  الف.تغییر در مقدار عرضه:که به دلیل تغییر در قیمت کالا صورت می گیردو با حرکت روی منحنیعرضه نشان داده می شود.مثلأ در مثال بالا با
.افزایش قیمت از1 به2 مقدار عرضه از 10 به 20افزایش می یابد

 ب.تغییر در عرضه :که به دلیل تغییردرعواملی به جز قیمت کالا صورت می گیرد.به عبارت دیگر عواملی که در رسم منحنی عرضه ثابت نگه
داشته ایم( مثل هزینه های تولید،تکنولوژی و...)اگر تغییرکنند،باعث جابه جایی منحنی عرضه می گردد که به تغییر در عرضه معروف است. به عنوان مثال اگر هزینه های تولید افزایش یا تکنولوژی تولید تضعیف گردد،منحنی عرضه به سمت چپ انتقال می یابدو اگر هزینه های تولید کاهش یابد یا .تکنولوژی تولید بهبود یابد،منحنی عرضه به سمت راست انتقال می یابد.یعنی در همان سطوح قبلی قیمت عرضه ی کالا افزایش یافته                                                                                                                                        . است

                                

حالت های خاص:
منحنی عرضه معمولأ شیب مثبت دارد،ولی ممکن است ؛عمودی ،افقی ویا با شیب منفی باشد.در دوره کوتاه مدت منحنی عرضه ممکن است عمودی باشد یا منحنی عرضه نیروی کار ممکن است در حالت هایی خاص شیب منفی پیدا نماید ویا منحنی عرضه ای که رو درروی یک مصرف کننده خاص قرار دارد،حالت افقی پیدا می کند.

 

تعریف تعادل:
تعادل به وضعیتی اطلاق می گردد که هیچ انگیزه ،محرک ویا نیرویی برای تغییر رفتار وجود نداشته باشد.به عنوان مثال وقتی مهره ای در پایین کاسه ای قرار می گیرد؛گفته می شود آن مهره یا جسم در تعادل است.در اقتصاد ما با بحث تعادل زیاد سروکار داریم.تعادل بازار،تعادل مصرف کننده،تعادل تولید کننده و... اصطلاحاتی است که ازاین به بعد بیشتر با آنها آشنا می شویم.

 

.شرط تعادل: 
شرط تعادل بازاراین است که عرضه با تقاضا برابر باشد.به عبارت دیگر اضافه تقاضاویااضافه عرضهبرابر با صفر باشد.  

Qdx=QSX  .P به ترتیب قیمت ومقدار تعادلی  است زیرا در Q و P نقطه و E  در شکل زیر
وجود دارد و.(ES=Qsx –Q dx)قیمت تعادلی نیست زیرا در این قیمت اضافه عرضه P می باشد .1
انگیزه ای است که عرضه کنندگان قیمت کالا را کاهش  دهند ،تا کالایشان به فروش رود چون عرضه وتقاضا برابر است انگیزه یا نیرویی برای تغییر قیمت ومقدار عرضه وتقاضا وجودندارد.Pدر
  

             
تغییر در نقطه تعادل: 
هر عاملی که باعث انتقال منحنی های عرضه و تقاضا گردد (که در قسمت های 4 و9  بحث شد ) , موجب تغییر در نقطه تعادل و در نتیجه تغییر در قیمت و مقدار تعادلی می گردد  . به عنوان مثال  اگر در آمد افزایش یابد و کالا عادی باشد منحنی تقاضا به سمت راست انتقال می یابد و در نتیجه  قیمت و مقدار تعادلی افزایش می یابد . افزایش دستمزد و یا مالیات باعث افزایش هزینه های تولید می گردد و منحنی عرضه به سمت چپ انتقال می یابد درنتیجه قیمت تعادلی افزایش و مقدار تعادلی کاهش می یابد. یا افزایش همزمان قیمت کالای جانشین و بهبود تکنولوژی, منحنی عرضه و تقاضا را به سمت راست منقل می کند و در نتیجه مقدار تعادلی افزایش می یابد ولی قیمت تعادلی ممکن است افزایش یابد که کاهش یابد و یا ثابت بماند به اندازه انتقال منحنی های عرضه و تقاضا بستگی دارد .برای حالتهای مختلف عرضه و تقاضا و یا انتقال همزمان آن به کتاب 2000 تست اقتصاد رجوع کنید

. مازاد رفاه مصرف کننده و مازاد تولید کننده
 : مازاد رفاه مصرف کننده برابر است با حداکثر قیمتی که مصرف (C,S.) مازاد رفاه مصرف کننده کننده تمایل به پرداخت آن را دارد منهای قیمت بازار؛ از نظر هندسی  مازاد رفاه مصرف کننده عبارت باشد،مازادP 1 است از سطح زیر منحنی تقاضا وبالای قیمت بازار،درشکل زیر اگرقیمت بازار برابربا اگر تابع تقاضا را داشته باشیم،مازادمصرف کننده .P 1MEمصرف کننده برابر است با مساحت مثلث


C.S = ∫F(Q) dQ-p 1Q1                                                                 : برابر است با

   مازاد رفاه کننده برابر است باقیمت: بازار منهای حداقل قیمتی را که عرضه(P.S )مازاد رفاه تولید کنندهکننده برای عرضه ی کالاباید دریافت کند.می دانیم که تابع عرضه حداقل قیمت هایی را نشان می دهد که برای هر سطح تولیدباید دریافت شود تا بنگاه کالای خود را عرضه کند.بنابراین سطح پایین قیمت بازارو ZP1M بالای تابع عرضه مازاد رفاه عرضه کننده را نشان می دهد،که در شکل زیر برابربا مساحت می باشد واز نظر ریاضی   
P.S=P1 Q1-∫ S(Q)dQ                                                              :  برابر است با 
                                   


اضافه رفاه مصرف کننده با قیمت بازاروباکشش تابع تقاضا رابطه ی معکوس دارد.اگرتابع تقاضاعمودی باشد،اضافه رفاه بی نهایت واگر تابع تقاضا افقی باشد،اضافه رفاه تولید کننده با قیمت رابطه ی مستقیم و با کشش قیمتی عرضه رابطه ی معکوس دارد.اگر تابع عرضه به حالت عمودی نزدیک تر شود کشش  عرضه کمتر می شودواضافه رفاه تولید کننده بیشتر می شود. 

/ 0 نظر / 281 بازدید