مدیریت ، اقتصاد و کامپیوتر

درباره همه مطالب مرتبط با مدیریت می نویسم یا مطلب می گذارم ترفندها و مقالات کامپیوتری هم بعد از مطلب مرتبط با اقتصاد در اولویت هستند

اصول هشت‌گانه مدیریت کیفیت
نویسنده : سلام دشتی - ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٧/٢٤
 

محور و اساس تجدید نظر در استانداردهای مدیریت کیفیت بر محور انتقال اصول اساسی هشت گانه ای به عنوان محور اصلی تفکر مدیریت کیفیت به استاندارد استقرار شده است:

 

*         اصل اول – سازمان متمرکز بر مشتری (مشتری مداربودن سازمان)

*         اصل دوم – رهبری

*         اصل سوم – درگیری تمام افراد

*         اصل چهارم  - رویکرد فرایندی

*         اصل پنجم – دیدگاه سیستمی به مدیریت

*         اصل ششم – بهبود مداوم

*         اصل هفتم – رویکرد واقع گرایانه (تحلیلی) در تصمیم گیری ها

*         اصل هشتم – اعتقاد به منافع متقابل در مناسبات با تامین کنندگان


- اصل مشتری مدار بودن سازمان

بقای هر سازمان مبتنی بر مشتریان آنست ، بنابراین هر سازمان باید مشتریان جاری و آینده خود را و نیازمندی های آنها را شناسایی نموده و رضایت آنها را از طریق تأمین آن نیازمندی‌ها برآورده سازد و پیوسته در جهت افزایش رضایت آنها اقدامات عملی انجام دهد .

 

منافع کلیدی

*         افزایش بهره و سود و سهم بیشتر بازار از طریق قدرت انطباق و جواب سریع به موقعیت های بازار

*         افزایش حقوق و رضایت خاطر مشتریان و دستیابی به تکرار معاملات و موقعیت های دریافت سفارش و کار

اجرای اصل مشتری مدار بودن سازمان معمولاً به اقدامات زیر منجر می شود :

*         دریافت صحیح نیازمندی ها و انتظارات مشتریان

*         حصول اطمینان از اینکه اهداف سازمان همسو با این نیازمندی ها و انتظارات است

*         حصول اطمینان از اینکه نیازمندی ها و انتظارات مشتری در سرتاسر سازمان درک شده است

*         اندازه گیری میزان رضایت مشتریان و عکس العمل در مقابل نتایج بررسی

*         مدیریت ارتباط با مشتریان

*         حصول اطمینان از ایجاد توازن بین نیازمندی مشتری و سایر اشخاص ذینفع

 

2- اصل راهبری

رهبران سازمان هماهنگی و همسویی بین اهداف و عملکرد سازمان را ایجاد می کنند . آن‌ها چنان محیط داخلی در سازمان ایجاد می کنند که تمام اشخاص درون سازمانی بطور کامل در جهت تحقق اهداف سازمان تجهیز گردند .

 

منافع کلیدی

*         کلیه افراد انگیزه لازم و درک لازم برای تحقق اهداف و خط مشی‌های سازمان پیدا می کنند

*         کلیه فعالیت ها ارزیابی می شود و به صورت رویه واحد تنظیم و عمل می شود

بطور مثال سازمان قادر می شود که در جهت بهبود مداوم حرکت نماید

معمولاً اجرای این اصل منجر به اقدامات ذیل می گردد :

*     توجه به نیازمندیها و الزامات و خواسته های کلیه اشخاص ذینفع از جمله مشتریان ، صاحبان سهام ، مردم ، تامین کنندگان سازمان ، جوامع محلی و در نهایت کل جامعه

*         تنظیم یک آینده روشن و شفاف برای سازمان

*         انتخاب اهداف و هدف گذاری های رقابتی

*         خلق مدلهای ارزشی پایدار و اخلاقی در کلیه سطوح سازمانی

*         استقرار اعتماد و حذف نگرانی ها

*         فراهم کردن منابع مورد نیاز ، آموزش و آزادی عمل همراه با مسئولیت و قابلیت اعتماد و اتکا بودن برای کلیه افراد

*         ایجاد روح تفاهم ، خلاقیت و تعهد در افراد

 

3- اصل درگیری تمام افراد

روح یک سازمان در درگیر شدن کامل افراد در امور سازمان است تا قابلیت های کامل و ظرفیت‌های کامل افراد برای تحقق منافع سازمان به خدمت گرفته شود .

 

منافع کلیدی

*         ایجاد انگیزه ، تعهد و اشتغال کامل افراد

*         افراد قانع می شوند که پذیرش آنها برمبنای قابلیت های آنها است

*         افراد مشتاق خواهند شد که هرچه بیشتر مشارکت داشته باشند و تعهد خود را به بهبود مداوم نشان دهند

اجرای این اصل معمولاً منجر به اقدامات زیر در سازمان می شود :

*         دریافت افراد به اهمیت تعهد و نقش آنها در سازمان

*         شناخت محدودیت های خود در عملکرد مناسب

*         قبول مسئولیت و مالکیت خود در حل مسائل

*         ارزیابی شخصی عملکرد خود در رابطه با اهداف شخصی

*         جستجو و کوشش هوشیارانه برای استفاده از موقعیت ها برای افزایش رقابت و دانش و تجربه شخصی

*         شرکت آزادانه و داوطلبانه در کسب دانش و تجربه

4- اصل دیدگاه فرایندی

نتایج مطلوب وقتی در یک سازمان حاصل می شود که به صورت موثرتری منابع و فعالیت های مرتبط در قالب فرایند مدیریت شود .

 

منافع کلیدی

*         قابلیت اجرا با هزینه کمتر و زمان کمتر و استفاده موثر از منابع

*         بهبود شرایط نتایج قابل برنامه ریزی و پیش بینی شده

*         اجازه می دهد که بر بهبود مداوم و موقعیت های برتر اولویت داده شود و تمرکز حاصل گردد

اجرای این اصل مستلزم اقدامات زیر خواهد بود :

*         بکار گرفتن روش های ساختاری برای تبیین فعالیت های لازم کلیدی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

*         برقرار نمودن مسئولیت ها و لحاظ کردن مدیریت برای این فعالیت های کلیدی

*         درک و اندازه گیری قابلیت های کلیدی

*         تعیین و شناخت فصل مشترک های فعالیت های کلیدی بین فعالیت های مختلف سازمان

*         تعیین و شناخت فصل مشترک های فعالیت های کلیدی بین فعالیت های مختلف سازمان

*         مدیریت و تمرکز بر فاکتورهایی مانند منابع، روش ها، مواد که فعالیت های کلیدی سازمان را بهبود می بخشد

*         ارزیابی ریسک ها، اثرات آن بر مشتریان و تأمین کنندگان و اشخاص دیگر ذی‌نفع

5- اصل دیدگاه سیستمی به مدیریت

درک و تشخیص مدیریت سیستمی از روابط متقابل فرایندها برای بهبود اهداف سازمانی و مؤثر و کارایی آن

منافع کلیدی

*         تنظیم فرایندهایی که بهترین کارایی را برای حصول نتایج دارند

*         توانایی در تمرکز بر کوشش بر فرایندهای مذکور

*         تامین اعتماد به اشخاص صاحب منفعت کلیدی در کارایی و مؤثر بودن سازمان

اجرای این اصل نیازمند اقدامات زیر می باشد :

*         ایجاد یک ساختار سیستمی برای اجرای موثر اهداف سازمان به بهترین نحو

*         درک اتکای متقابل فرایندها در داخل نظام

*         هدف قرار دادن و معلوم کردن اینکه هر فعالیت در درون سیستم چطور باید عمل نماید

*         بهبود مداوم سیستم از طریق اندازه گیری و ارزشیابی

 

6- اصل بهبود مداوم

بهبود مداوم باید یکی از اهداف همیشگی هر سازمانی باشد .

 

            منافع کلیدی

*         ارتقاء منافع مقایسه ای از قابلیت های بهبود سازمانی

*         انعطاف پذیری در عکس العمل سریع در مقابل موقعیت های تازه

اجرای این اصل در سازمان مستلزم اقدامات اجرایی زیر خواهد بود :

*         به خدمت گرفتن دیدگاه بهبود مداوم در گستره کامل سازمانی

*         فراهم نمودن کارکنانی با آموزش مناسب برای روش ها و ابزار بهبود مداوم

*         بهبود مداوم در تولید ، فرایند و سیستم به صورت یک هدف برای هر فرد در سازمان در خواهد آمد

*         برپا ساختن هدف های ملموس برای هدایت اندازه گیری و پیگیری بهبود مداوم

*         رضایت و تصدیق بهبودها

 

7- دیدگاه تحلیلی در تصمیم گیری ها

تصمیم گیری موثر و کارآ تنها با اتکای به تحلیل اطلاعات و آمار انجام می گیرد .

منافع کلیدی

*         تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات

*         ایجاد توانمندی در نشان دادن موثر بودن تصمیمات از طریق مراجعه به تاریخچه واقعی

*         قابلیت بازنگری ، مبارزه و تغییر عقاید و تصمیم گیری دیگران

اقدامات لازم برای استقرار :

*         اطمینان حاصل شود که تحلیل ها و آمارها و اطلاعات کاملاً درست و قابل اعتماد هستند

*         قابلیت دسترس اطلاعات توسط آنهایی که لازم دارند

*         تصمیم گیری و اقدام متوازن برپایه آنالیز واقعیات همراه با درنظر گرفتن تجربه و خلاقیت ها

 

8- اعتقاد به منافع متقابل

یک سازمان و تأمین کنندگان نیازهای آن متقابلاً دارای منافع مشترک هستند و لذا روابط متقابل اشتراک منافع فیمابین، ایجاد ارزش فراوان می نماید .

 

منافع کلیدی

*         افزایش قابلیت خلق ارزش برای هر دو طرف

*         انعطاف‌پذیری و سرعت عمل نشان دادن مشترک به نیازهای مورد انتظار بازارهای درحال تغییر

*         بهینه کردن هزینه ها و منافع

تحقق اصل فوق مستلزم اقدامات زیر است :

*         تعیین و انتخاب تأمین کنندگان اصلی

*         برقرار کردن مناسباتی که منجر به منافع فوری در درازمدت می گردد

*         به مشارکت گذاشتن منابع تخصصی و کارشناسی مشترک با شرکای اصلی

*         خلق ارتباطات شفاف و باز

*         برقرار کردن برنامه های بهبود مداوم مشترک

برگرفته شده از سایت ثنارای