مدیریت ، اقتصاد و کامپیوتر

درباره همه مطالب مرتبط با مدیریت می نویسم یا مطلب می گذارم ترفندها و مقالات کامپیوتری هم بعد از مطلب مرتبط با اقتصاد در اولویت هستند

تقاضا،عرضه،تعادل
نویسنده : سلام دشتی - ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢۱
 


 

تقاضا :تعریف تقاضا،عوامل موثر بر تقاضا،تغییر تقاضا،حالتهای خاص
عرضه:تعریف عرضه عوامل موثربر عرضه،تابع عرضه،تغییر عرضه ،حالتهای خاص
تعادل  :تعریف تعادل ،شرط تعادل،تغییر در نقطه ی تعادل،اضافه رفاه مصرف کننده،اضافه رفاه تولید کننده،انواع
تعادل،قیمت های سقف وکف،اثر مالیات بر هر واحدتولید بر تعادل وتعیین سهم تقاضا کننده وعرضه کننده از مالیات

در ادامه مطلب همه این ایتم ها را شرح داده ایم


:تعریف تقاضا
تقاضا مقدار کالا یا خدمتی است که با توجه به قیمت و سایر عوامل در هر دوره خریداری می کنیم .مثلا در هفته 2کیلو سیب خریداری می کنیم .بنابر این گفته می شودکه تقاضای سیب در هفته دو کیلو است باید توجه داشته باشید که "تقاضا " با نیاز تفاوت دارد ما به کالا و خدمات زیادی نیاز داریم ولی ممکن است تقاضا نکنیم به عنوان مثال همه ما به یک هلیکوپتر نیازمندیم ولی تقاضا نمی کنیم بعضی نیازهای ما با توجه به .قیمت و در آمد و...تبدیل یه تقاضا نمی شوند

:عوامل موثر بر تقاضا
مقدار تقاضا از هر کالا توسط هر فرد بستگی به قیمت کالا, در آمد, قیمت سایر کالاها,تبلیغات ,و بسیاری عوامل دیگر دارد  که می توان به صورت زیر نوشت :
Qdx  =  F  ( Px1 , I,Py1,A ,E...)
انتظاراتEو تبلیغات Aقیمت سایر کالاهاPy درآمد،I،Xقیمت کالایPx،Xمقدارتقاضا ازکالای Qdxکه
نسبت به آینده می باشد
.

:تابع تقاضا
اگر در رابطه ی(1-1)به جز قیمت،بقیه ی عوامل موثر بر تقاضا راثابت نگه  داریم،می توان نوشت:
Qdx  = f(Px)                                    (2-1)
به رابطه ی(1-2)تابع تقاضا می گویند.پس تابع تقاضا تابعی است، که رابطه ی قیمت و مقدار کالا رابا فرض ثا بت بودن بقیه عوامل نشان می دهد.تابع فوق را میتوان به صورت جدول و نمودارومعادله نیز نشان داد که به جدول تقاضاومعادله تقاضا،معروف است،که مثالی از این موارد ارائه می شود.   

Px  
     0     10
     1       8
     2       6
     3       4
     4       2
     5       0

   Qdx = 10 - 4Px                  {معادله تقاضا}                                                                                                                                                        

  معادله ی منحنی                                                                                                                                                      جدول تقاضا   

(توجه(1
رابطه قیمت ومقدار تقاضا،معمولأ رابطه ای معکوس می باشد.به عبارت دیگرشیب منحنی تقاضامنحنی است که به قانون منفی بودن شیب منحنی تقاضا،نیز معروف است.

 (توجه(2
                                                                                                           تابع معکوس تقاضا یا تابع قیمت می گویند. P=5-(1/2)Qxبه تابع

:تغییر تقاضا
:دو نوع تغییر تقاضا داریم 
1.تغییردر مقدار تقاضا که به علت تغییر در قیمت کالا به وجود می آیدوبا حرکت روی منحنی تقاضا نشان داده می شود.مثلأدر جدول بالا اگر قیمت از4 به3 کاهش یابد مقدار تقاضا از2 به 4 افزایش می یابد. 
2.تغییردر تقاضا که به علت تغییر در عوامل موثر بر تقاضا به جزعامل قیمت صورت می گیرد.مثل تغییر در درآمد،تغییردر قیمت سایر کالاها...  

به عبارت دیگراگر عواملی که در تابع تقاضا;ثابت فرض کرده ایم تغییر کنند باعث جابه جایی منحنی تقاضا می شود وبه این جابه جایی تغییردر                                                                      تقاضا گفته می شود که به بررسی آنها می پردازیم
  : الف.اثر تغییر در درآمد بر منحنی تقاضا
قبل از بررسی این مسأله به تقسیم بندی کالاها بر اساس درآمد توجه کنید
{ می باشد.Xمقدار تقاضا یا مصرف کالای   Qdx  درآمدوI}
 

 .کالا عادی است


.کالا پست است


.کالا مستقل از در آمد است
                                                                                            

   
به عبارت دیگراگر تغییرات درآمد ومصرف هم جهت باشد، کالا عادی ،اگر بر خلاف هم دیگر باشد،کالا پست،واگر ارتباطی با هم دیگر نداشته باشد ، کالا مستقل از در آمد  نام دارد. منحنی که رابطه مصرف ودر آمد را با فرض ثا بت بودن سایرعوامل نشان می دهد،منحنی "انگل" نام داردکه برای کالای عادی،پست ومستقل از در آمد،به صورت زیرخواهد بود:


(منحنی انگل کالای عادی)           (منحنی انگل کالای پست)           ( منحنی انگل کالای مستقل از درآمد)             

 

:اکنون می توان اثر تغییر در،درآمد را برانتقال منحنی تقاضا را به صورت زیر بیان کرد  

:اگر در آمد افزایش یابد
                                                                        ::    

منحنی تقاضا به سمت راست انتقال می یابد---------------------»  وکالا عادی باشد 
منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یابد------------------------»  وکالا پست باشد 
وکالا مستقل از در آمد باشد---------------------------------------»  منحنی تقاضا تغییر نمی کند  

 :اگر در آمد کاهش یابد                                                                         ::   

وکالا عادی باشد-----------------------------------»منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یابد 
وکالا پست باشد -----------------------------------»منحنی تقاضا به سمت راست انتقال می یابد
وکالا مستقل از درآمد باشد  ---------------------»منحنی تقاضا تغییر نمی کن 

 (توجه(3  
اصطلاحات منحنی تقاضا به سمت پایین منحنی تقاضا به سمت چپ ومنحنی تقاضابه سمت داخل مترادف می باشد.وهمچنین اصطلاحات
منحنی تقاضا به سمت بالا؛منحنی تقاضا به سمت راست ومنحنی تقاضا به سمت بیرون مترادف می باشد
:ب.اثرتغییر درقیمت سایر کالاهابرمنحنی تقاضا
قبل از بررسی این مسأله می یابد با تقسیم بندی کالاها بر
  Q dy وQ dx قیمت آنها وPy و Px را در نظر بگیرید ؛yوXاساس رابطه با یکدیگر آشنا شویم،دو کالای
مقدارتقاضای آنها می باشد؛تقسیم بندی کالاها براساس رابطه ی با یکدیگربه صورت زیر می باشد

                               .دو کالا جانشین یکدیگر هستنئد
       

     .دو کالا مکمل از یکدیگر هستند


. دو کالا مستقل از یکدیگر می باشند
هم جهت باشند،دو کالا جانشین می باشند ؛مثل گوشت مرغ وگوشتQXو  Px به عبارت دیگر اگر تغییرات
خلاف جهت هم دیگر باشد،دو کالا مکمل یکدیگرمی باشند،مثل بنزین و  QX و Pyگوسفند اگر تغییرات
.نگذارد دو کالا مستقل از یکدیگر می باشند QX اثری برPy اگر تغییرات
:اکنون می توان به بررسی اثر تغییرات قیمت کالاهای دیگر بر تقاضا پرداخت

اگر قیمت کالای مکمل افزایش یا بد -------------------------»منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یا بد
اگر قیمت کالای مکمل کاهش یابد  --------------------------»منحنی تقاضابه سمت راست انتقال می یا بد
اگر قیمت کالای جانشین افزایش یابد -----------------------»منحنی تقاضا به سمت راست انتقال می یابد
اگر قیمت کالای جانشین کاهش یا بد -----------------------»منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یا بد
اگر قیمت کالای مستقل تغییر یا بد -------------------------»بر منحنی تقاضا تأ ثیری نخواهد گذاشت

سایرعواملی که برتقاضا موثر می باشند؛ولی ما آنها را ثابت نگه داشته ایم نیز باعث تغییرو انتقا ل تقاضا می گردند،به عنوان مثال اگر تبلیغات
مثبت برای کالایی صورت گیرد،تقاضا به سمت راست؛واگرتبلیغات منفی برای کالایی صورت گیرد،تقاضا به سمت چپ انتقال می یابد.اگر مصرف   نندگان انتظار کاهش قیمت در آینده را داشته باشند؛منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یابد.

:حالت های خاص
منحنی تقاضا ممکن است ؛عمودی ،افقی،شیب مثبت یا حالتهای مختلف به خود گیرد.اگر کالایی اصلأ جانشین نداشته باشد ممکن است،در
دامنه ای از قیمت ها ،منحنی تقاضای آن عمودی باشد.منحنی تقاضا برای بنگاه رقابت کامل،افقی،واگر کالا گیفن باشد،منحنی تقاضا شیب
.مثبت پیدا می کند ؛که در فصول آینده توضیح بیشتر ارایه می شود