مدیریت ، اقتصاد و کامپیوتر

درباره همه مطالب مرتبط با مدیریت می نویسم یا مطلب می گذارم ترفندها و مقالات کامپیوتری هم بعد از مطلب مرتبط با اقتصاد در اولویت هستند

100 سوال مدیریت مالی 2
نویسنده : سلام دشتی - ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢
 

1- بیشترین وقت میزان مالی صرف:

الف) مدیریت داراییها جاری می شود        ب) مدیریت ماشین آلات و تجهیزات می شود       

 ج) ارزیابی ریسک و بازده می شود             د) کاهش هزینه ها می شود

2- منحنی هزینه سفارش در الگوی مقدار اقتصادی سفارش (EOQ)  برابر است با:

الف) منحنی صعودی                            ب) منحنی نزولی                   ج) خط مستقیم نزولی                       د) خط ثابت 

3- متوسط دوره پرداخت برابر است با:

الف) میزان خرید نسیه/حسابهای پرداختنی    ب) حسابهای پرداختنی روزانه/خرید نسیه

ج) خرید کل روزانه/حسابهای پرداختنی           د) خرید نسیه روزانه/حسابهای پرداختنی

4- کدامیک ا زموارد زیر از منابع اصلی تامین مالی کوتاه مدت نیست:

الف) فاکتورینگ                                       ب) اعتبار تجاری            ج) وامهای فصلی                                  د) سود انباشته 

5- سرمایه در گردش برابر است با:

الف) داراییهای جاری             ج) داراییهای جاری خریداری شده از محل منابع بلند مدت

 د) ب و ج                         ب) خالص ذاراییهای جاری و منابع تامین مالی کوتاه مد 

6- چنانچه از اصل تطابق در بلندمدت تبعیت شود آنگاه:

الف)ریسک و هزینه سرمایه افزایش خواهد یافت         ب)ریسک و هزینه سرمایه کاهش خواهد یافت

ج) ریسک و هزینه سرمایه تغییری نمی کند      د) داراییهای ثابت کاهش خواهد یافت 

7- کدامیک از منابع زیر شامل بازار پول نمی شود:

الف) حسابهای دیداری                ب) اسناد خزانه دولتی           ج) فروش اسناد تجاری               د) وامهای بین بانکی

8- در کدامیک از انواع اجاره مالکیت دارایی توسط اجاره دهنده انتقال نمی یابد؟

الف) اجاره مالی                       ب) اجاره با اهرم مالی          ج) فروش و اجاره                     د) اجاره با خدمات کامل

9- کدامیک از شرایط زیر از شرایط احراز اجاره سرمایه ای نمی باشد؟

الف) مستاجر حق خرید دارایی را داشته باشد                                ب) مدت اجاره عمر مفید باشد

ج) ارزش فعلی اجاره پرداختنی 90% ارزش بازار دارایی باشد        د) ارزش فعلی پرداختی 90% ارزش بازار دارایی باشد 

10- در تعیین اجاره بها در تحلیل اجاره یا خرید کدامیک از عوامل زیر دخالتی ندارد؟

الف) ارزش اسقاط و استهلاک                            ب) عامل تنزیل   ج) مالیات                                                   د) هیچکدام 

11- حق باقیمانده یعنی:

الف)حق دریافت سود قبل از هر گونه پرداختی       ب) حق سهامداران از سود شرکت

  ج)حق دریافت داراییها هنگام انحلال شرکت         د) اولویت در دریافت داراییها هنگام انحلال شرکت

12- در کدامیک از شرایط زیر گروه سهامداران اقلیت شانس بیشتری برای انتخاب اعضای هیئت مدیره دارند؟

الف) قاعده رای اکثریت                         ب) قاعده رای اقلیت                 ج) رای انباشته                                 د) الف و ج 

13- رابطه بین ارزش اوراق قرضه و نرخ بازار بصورت:

الف) نزولی است                               ب) صعودی است        ج) خط ثابت                                     د) هیچکدام

14- کدامیک از موارد زیر از ویپگیهای سهام ممتاز نمی باشد:

الف) محدود بودن سود سهام ممتاز              ب) سر رسید نامعین            ج) سود سهام ممتاز هزینه قابل قبول مالیاتی نیست         د) رابطه ای ندارد   

15- در صورتی که اعلام سود سهام به شکل سهام جایزه (سود سهمی) باشد نسبت تبدیل:

الف) افزایش می یابد                   ب) کاهش می یابد            ج) تغییری نمی کند                          د) بطور موقت کاهش می یابد


16- وجه تمایز حق خرید و حق تقدم سهام عبارتست از:

الف) رایگان بودن حق خرید سهام                                                ب) رایگان بودن حق تقدم سهام

ج) حق خرید سهام در اختیار سهامداران قبلی می باشد             د) حق تقدم سهام در اختیار سهامداران قبلی می باشد

17- در ادغام شرکتها درباره شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده کدامیک صحیح می باشد:

الف) هر دو شرکت از بین می رود       ب) فقط یکی از شرکتها از بین می رود   ج) هر دو شرکت باقی می مانند         د) یک شخصیت حقوقی جدید بوجود می آید

 

18- کدامیک از موارد زیر از ویژگیهای روش اتحاد منافع در ادغام شرکتها نمی باشد:

الف) ارزشیابی دارائیهای شرکت خریداری شده به ارزش دفتری                                                    ب) در روش اتحاد منافع سود بیشتر خواهد بود

ج) در روش اتحاد منافع سود شرکت شامل سود دوره های قبل از ادغام نیز می باشد            د) در روش اتحاد منافع سود شرکت شامل سود دوره های قبل از ادغام نمی باشد 

19- کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف) بازار سلف ابزار سفته بازار تغییرات نرخ ارز است                                      ب) نرخ تورم تاثیری بر نرخ ارز ندارد

ج) نرخ ارز توسط بانک مرکزی تعیین می شود                             د) خرید ارز ذر بازار سلف و فروش آن در بازار نقد همان آربیتراژ است 

20- هر چه دوره موجودی کالا بیشتر باشد آنگاه چرخه وجوه نقد نیز:

الف) بیشتر خواهد شد                   ب) کمتر خواهد شد        ج) تاثیری ندارد                              د) در کوتاه مدت کمتر خواهد شد

21- در صورتیکه 36=c ، 600=Q ، 18%=K باشد، هزینه سرمایه کدام گزینه زیر است؟

الف) 1944 ریال                          ب) 1450 ریال         ج) 950 ریال                             د) 2150 ریال

22- کدامیک از موارد زیر از ابزارهای بازار سرمایه است؟

الف) سهام شرکتها                     ب) اسناد خزانه           ج) وام های بین بانکی                د) مانده حساب بین بانکها  

23- با فرض وجود نسبت مانده جبرانی 20%، کار فرد ماهانه بانک 2500 ریال و نرخ بهره اسمی 12% باشد مانده لازم برای پرداخت خدمات ماهانه چه میزان است؟

الف) 27500 ریال                       ب) 31250 ریال           ج) 36750 ریال                        د) 25000 ریال 

24- بیشترین وقت مدیران مالی صرف کدامیک از موارد زیر می گردد؟

الف) مدیریت دارائیهای جاری      ب) مدیریت ماشین آلات و تجهیزات      ج) ارزیابی نخاطره و بازده             د) کاهش هزینه های جاری 

25- هدف از تعیین ارزش اسمی سهام کدام گزینه است؟

الف) حمایت از سهامداران عادی     ب) حمایت از سهامداران جدید           ج) حمایت از بستانکاران          د) حمایت از سهامداران ممتاز

26- در صورتیکه دوره وصول مطالبات 23 روز، متوسط دوره موجودی 40 روز و متوسط پرداخت 7 روز باشد، متوسط دوره چرخه نقد چند روز می باشد؟

الف) 79 روز                             ب) 65 روز                 ج) 57 روز                              د) 72 روز 

27- کدامیک از انواع اجاره زیر از نظر زمانی کوتاه مدت است؟

الف) اجاره مالی                       ب) اجاره عملیاتی           ج) اجاره با خدمات کامل             د) اجاره با اهرم مالی 

28- کدام نوع از توراق قرضه پرداخت بهره به میزان سود مشارکت بستگی دارد؟

الف) اوراق قرضه قابل برگشت      ب) اوراق قرضه توسعه صنعتی               ج) اوراق قرضه با نرخ شناوری        د) اوراق قرضه درآمدی 

29- در تحلیل تصمیم های مالی شرکت ارزش ........ سهام مورد علاقه تحلیل گران است و ارزش ..... سهام چندان مورد علاقه نیست؟

الف) دفتری اسمی                ب) اسمی بازار           ج) بازار دفتری                     د) بازار اسمی 

30- افزایش یا کاهش نرخ بهره در کشوری ثالث به ترتیب موجب ...... ورود سرمایه به ...... خروج سرمایه می گردد؟

الف) افزایش افزایش               ب) کاهش افزایش            ج) کاهش کاهش                    د) افزایش کاهش 

31- کم هزینه و ارزانترین عنصر ساختار سرمایه کدام گزینه زیر است؟

الف) سهام عادی                     ب) سهام خزانه                ج) وام                                  د) سهام ممتاز

32- اگر شرکت از اصل تطابق در بلند مدت پیروی نماید،آنگاه :

الف) مخاطره و هزینه سرمایه افزایش خواهد یافت          ب) مخاطره و هزینه سرمایه کاهش خواهد یافت

  ج) مخاطره و هزینه سرمایه تغییری نمی نماید                د) میزان بازده سرمایه افزایش خواهد یافت 

33- شرکت آریا خریدی را انتشار داده است که دارنده آن حق خرید 4 سهم به قیمت عر سهم 200 ریال دارد، اگر قیمت هر سهم 250 ریال باشد، ارزش نظری حق خرید کدام گزینه زیر است؟

الف) 240                  ب) 160                   ج) 200                 د) 180 

34- کدامیک از گزینه های زیر از مزایای سهام ممتاز از نظر شرکت ناشر است؟

الف) تقدم سود سهام ممتاز        ب)محدودیت در پرداخت سود سهام پس سودهای غیر عادی نصیب سهامداران عادی می گردد

ج) تقدم ادعای نسبت به دارائیها   د) کم هزینه ترین شکل تامین مالی

35- نهادی که به شرکتها، بخش کشاورزی و دولت منابع مالی عرضه می کند، کدام گزینه زیر است؟

الف) اتحادیه های اعتباری                 ب) شرکتهای وام صنعتی    ج) شرکتهای تامین مالی                     د) صندوقهای بازنشستگی

 

36- در صورتیکه 60000= D و 15%= K و 9%= y باشد، ارزش سهام شرکت (S)  برابر است با:

الف) 40000                                   ب) 1000000                 ج) 600000                                  د) 250000

37- رابطه بین ارزش اوراق قرضه و نرخ بهره بازار به صورت ........... است؟

الف) صعودی                                   ب) خط ثابت               ج) نزولی                                       د) بدون رابطه

38- در صورتیکه 7= D، 2=d و 150000= n باشد، برای انتخاب 2 نفر از اعضای هیات مدیره چند سهم لازم می باشد؟

الف) 32502             ب) 29856              ج) 42551               د) 37501

39- مفهوم اعتبار شناور کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) اعتباری بدون هزینه را گویند                                      ب) اعتباری که هزینه آن متغییر است

ج) اعتباری که هزینه آن بیشتر از اعتبار تجاری است           د) اعتباری که بانک بابت مبلغ استفاده شده وام کارمزد می گیرد

با استفاده از اطلاعات زیر به سوالات ذیل پاسخ دهید:

اعتبار در دسترس 000/300 ریال                      مانده جبرانی 19%

مقدار وجه مورد نیاز 000/170 ریال                   نرخ بهره وام 10%

40- نرخ بهره موثر اعتبار عبارت است از:

الف) 5/13%           ب) 34/12%               ج) 5/10%               د) 76/14%

41- مقدار وام مورد نیاز، کدام گزینه زیر می باشد؟

الف)000/195 ریال    ب) 876/209 ریال       ج) 953/250 ریال        د) 500/183 ریال

42- سرمایه در گردش خالص برابر است با:

الف) خالص دارائیهای جاری                    ب) تفاوت بین دارائیها و بدهیهای جاری

ج) تفاوت بین دارائیها و بدهیها                  د) مجموع دارائیها و بدهیهای جاری

43- منظور از بازده تا سر رسید (yield to maturity) چیست؟

الف) نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره بازار) که سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در اوراق قرضه طلب می کند و آن را به دست می آورد را نرخ بازده تا سر رسید می گویند

ب) بازده تا سر رسید همان نرخ بهره اسمی است که از تاریخ انتشار اوراق قرضه تا موعد سر رسید آن توسط انتشار دهنده به دارندگان (خریداران) اوراق قرضه پرداخت می شود

ج) نرخ بازده تا سر رسید عبارتست از مبلغ صدف اوراق قرضه تقسیم بر قیمت اسمی اوراق قرضه           د) هیچکدام

44- منحنی هزینه سفارش در صورتیکه هزینه روی محور عمودی و مقدار سفارش روی محور افقی قرار داده شود برابر است با:

الف) منحنی صعودی                      ب) منحنی نزولی          ج) خط مستقیم نزولی                  د) خط ثابت

45- کدامیک از جملات زیر صحیح است؟

الف) افزایش نرخ بهره در یک کشور در مقایسه با سایر کشورها باعث افزایش تقاضا برای پول آن کشور می شود.

ب) نرخ تورم تاثیری بر نرخ ارز ندارد     ج) خرید ارز در بازار سلف و فروش آن در بازار نقد همان آربیتراژ است    د) هیچکدام

46- دارائیهای جاری دائمی به چه معنی است؟

الف) آن دسته از دارائیهای جار یکه به قصد فروش مجدد خریداری نشده اند

ب) آن دسته از دارائیهای جاری که در روند عادی عملیات همواره خریداری شده و به فروش می رسند

ج) حداقل سرمایه گذاری در دارائیهای جاری که از نظر مدیریت برای حمایت از سطح فروش فعلی(جاری) شرکت مناسب هستند

د) دارائیهای جاری دائمی همان دارائیهای بلند مدت هستند که برای تولید جاری شرکت مورد استفاده قرار می گیرند

 47- اوراق قرضه 100000 ریالی 14 ساله شرکت بتا لا نرخ بهره اسمی 10% را اگر نرخ بهره بازار برای اوراق قرضه مشابه 9% باشد به چه قیمتی می توان خرید؟    الف) 100000 ریال               ب) 107786             ج) 92633 ریال                          د) 96214 ریال

48- بانک گاما وامهای خود را با نرخ 15% پرداخت می کند. این بانک بهره وام را بهمراه اقساط آن از مشتری وصول می نماید. نرخ واقعی بهره وامهای این بانک چقدر است؟

الف) 65/17%                                  ب) 04/13%                   ج) 14%                                        د) 15%

 49- کدامیک از موارد زیر جزو منابع اصلی تامین مالی کوتاه مدت نیست؟

الف) سهام ممتاز                              ب) اعتبار تجاری                  ج) وام بانکی                                  د) اسناد تجاری 

50- کدامیک از موارد زیر ابزترهای اصلی بازار پول نیستند؟

الف) تعمدات کوتاه مدت دولت (مثل اسناد خزانه)                  ب) وامهای بین بانکی

 ج) سپرده های پس انداز یا اوراق پس انداز                          د) اوراق بهادار کوتاه مدت منتشره توسط دولت 

51- با فرض سال 360 روز، اگر دوره پرداخت 55 روز، دوره تخفیف 10 روز نرخ تخفیف 2 درصد باشد، هزینه استفاده نکردن از تخفیف برای یکسال چقدر است؟

الف)09/13%               ب) 08/11%               ج)16%                       د) 72% 

52- کدامیک از جملات زیر صحیح نیست؟

الف) اصطلاح بازار پول تنها دربرگیرنده اعتبارات کوتاه مدت است           ب) بازار سرمایه، بازار اوراق بهادار بلند مدت است

ج) بازار پول و سرمایه با هم ارتباط دارند                                           د) اگر شرایط اعطای اعتبار ساده باشد حجم فروش کاهش می یابد 

53- کدامیک از جملات زیر در مورد سیاستهای اعطای اعتبار به مشتریان صحیح است؟

الف) اگر سیاست اعطای اعتبار سختگیرانه باشد، سرمایه گذاری در حسابهای دریافتنی قابل ملاحظه نخواهد بود.

ب) اگر سیاست اعطای اعتبار سختگیرانه باشد، سرمایه گذاری در حسابهای دریافتنی بشدت افزایش می یابد

ج) اگر سیاست اعطای اعتبار سختگیرانه باشد، فروش افزایش قابل ملاحظه ای پیدا می کند           د) اگر شرایط اعطای اعتبار ساده باشد حجم فروش کاهش می یابد 

54- کدامیک از گزینه های زیر در مورد سرمایه در گردش صحیح است؟

الف) سرمایه در گردش معرف بخشی از دارائیهای جاری است که از طریق وام بلند مدت و حقوق صاحبان سهام تامین مالی شده اند

ب) سرمایه در گردش معرف بخشی از دارائیهای جاری است که از طریق بدهیهای جاری یا کوتاه مدت تامین مالی شده اند

ج) میزان سرمایه در گردش را سطوح دارائیها و بدهیهای جاری تعیین می کند                         د) گزینه الف و ج صحیح است

55- در صورتی که 45= C ، 600= Q و 5%= h باشد، هزینه نگاهداری کدام گزینه است؟

الف) 920 ریال                          ب) 675 ریال              ج) 1750 ریال                         د) 1350 ریال 

56- متوسط دوره وصول مطالبات برابر است با:

الف) میزان فروش نسیه/حسابهای دریافتنی                                   ب) حسابهای دریافتنی روزانه/فروش نسیه

 ج) فروش کل روزانه/ حسابهای دریافت                                     د) فروش نسیه روزانه/ حسابهای دریافتنی 

57- اگر نسبت ذخیره قانونی 22%، کارمزد ماهانه بانک 3500 ریال و نرخ بهره اسمی 14% باشد مانده لازم برای پرداخت خدمات ماهانه چه میزان است؟ 

  الف) 43750 ریال                      ب) 36250 ریال                  ج) 29000 ریال                            د) 34850 ریال 

58- عوامل موثر در ارزیابی مخاطره جهت اعطای اعتبار به مشتری کدام گزینه است؟

الف) شخصیت، تحصیلات، ثروت و سابقه پیشین                                                         ب) وضعیت شغلی، ثروت، سابقه پیشین و توانایی پرداخت

ج) شرایط اقتصادی، توانایی پرداخت، سابقه پیشین و تمایل به پرداخت             د) تمایل، توانایی پرداخت، وثیقه وام، شرایط کلی اقتصادی و خدمات مالی مشتری

59- در صورتی که دوره وصول مطالبات 38 روز، متوسط دوره موجودی 42 روز و متوسط دوره پرداخت 9 روز باشد، متوسط دوره چرخه نقد کدام گزینه است؟   

   الف) 79 روز               ب) 47 روز                   ج) 71 روز                 د) 65 روز 

60- سرمایه در گردش خالص برابر است با:

الف) سرمایه دارائیها جاری               ب) تفاوت بین دارائیها و بدهیهای جاری           ج) تفاوت بین دارائیها و بدهیها                 د) مجموع دارائیها و بدهیها جاری

61- مفهوم فاکتورینگ کدامیک از گزینه های زیر است؟

الف) خرید حسابهای پرداختنی                             ب) فروش اسناد دریافتنی شرکت    ج) فروش نسیه سرمایه گذاریهای بلند مدت        د) فروش حسابهای دریافتنی

62- تعیین ارزش اسمی سهام برای حمایت از کدام گروههای زیر انجام می گیرد؟

الف) بستانکاران                                       ب) سهامداران عادی          ج) سهامداران ممتاز                                 د) هیچکدام

63- کدامیک از موارد زیر از ابزارهای بازار پول است؟

الف) سهام شرکتها                              ب) اسناد خزانه           ج) اوراق قرضه دولتی                              د) اوراق قرضه شرکتها 

64- افراد برای مدیریت کارآمد وجوه نقد از کدام استراتژی پیروی می کنند؟

الف) وصول هر چه سریعتر وجوه نقد از مشتریان و پرداخت بدهی جاری    ب) افزایش زمان اعتبار مشتریان و کاهش زمان پرداخت بدهی جاری

ج) دریافت هر چه سریعتر وجوه نقد و کاهش زمان پرداخت بدهی جاری             د) مشخص کردن حد مناسب حسابهای دریافتنی

65- اگر شرکت از اصل تطابق در بلند مدت پیروی نماید آنگاه:

الف) مخاطره و هزینه سرمایه افزایش خواهد یافت            ب) مخاطره و هزینه سرمایه تغییری نمی کند

  ج) مخاطره و هزینه سرمایه کاهش خواهد یافت              د) دارائیهای ثابت افزایش خواهد یافت

66- در کدامیک از انواع اجاره مالکیت دارایی توسط اجاره دهنده انتقال نمی یابد؟

الف) اجاره مالی                         ب) اجاره با اهرم مالی            ج) فروش و اجاره                                  د) اجاره با خدمات کامل

 

67- رابطه بین ارزش اوراق قرضه و نرخ بهره بازار به صورت ...... است.

الف) صعودی             ب) نزولی                 ج) خط ثابت          د) بدون رابطه

68- کم هزینه و ترزانترین عنصر ساختار سرمایه کدام گزینه زیر است؟

الف) سهام عادی                                ب) سهام خزانه                        ج) وام                                             د) سهام ممتاز 

69- نهادی که به شرکتها، بخش کشاورزی و دولت منابع مالی عرضه می کند کدام است؟

الف) اتحادیه های اعتباری          ب) شرکتهای وام صنعتی        ج) شرکتهای تامین مالی                       د) صندوقهای بازنشستگی

70- در صورتی که 6= D، 2= d و 100000= n باشد، برای انتخاب دو نفر از اعضای هیات مدیره چند سهم لازم می باشد؟

الف) 32750               ب) 28572                 ج) 24585            د) 19750 

71- در صورتی که 80000= D و 19%= K و 11%=g باشد، ارزش سهام شرکت (S)  برابر است با:

الف) 400000            ب) 1000000               ج) 600000         د) 350000 

72- در چه صورت پرداخت خریدار به فروشنده در فرآیند ادغام مشمول مالیات نمی گردد؟

الف) صدور سهام با حق رای                      ب) پرداخت وجه نقد              ج) صدور اوراق قرضه بلند مدت                 د) هیچکدام 

73- اگر اعلام سود به شکل سهام جایزه (سود سهمی) باشد نسبت تبدیل:

الف) افزایش می یابد                          ب) کاهش می یابد              ج) تغییری نمی کند                           د) بطور موقت کاهش 

74- در کدام نوع از اوراق قرضه پردخت بهره به میزان سود شرکت بستگی دارد؟

الف) اوراق قرضه درآمدی     ب) اوراق قرضه توسعه صنعتی          ج) اوراق قرضه با نرخ شناور               د) اوراق قرضه قابل برگشت 

75- شرکت جاوید حق خریدی را منتشر کرده است که دارنده آن حق خرید 5 سهم به قیمت هر سهم 220 ریال دارد اگر قیمت هر سهم 260 ریال باشد ارزش نظری حق خرید کدام است؟

الف) 160                     ب) 200                    ج) 180                    د) 240

76- وجه تمایز حق خرید سهام و حق تقدم سهام عبارت است از:

الف) رایگان بودن حق خرید سهام                                  ب) رایگان بودن حق تقدم سهام

ج) حق خرید سهام در اختیار سهامداران قبلی می باشد          د) حق تقدم سهام در اختیار سهامداران قبلی می باشد

با توجه به اطلاعات زیر به سوالات ذیل پاسخ دهید:

 تعداد سهام عادی 90000                               مبلغ افزایش سرمایه 900000

 قیمت بازار هر سهم 105                                قیمت پذیره نویسی 120                    کل ارزش بازار سهام جاری 6300000

77- تعداد سهام جدید عبارت است از؟

الف) 5925                 ب) 7500                  ج) 9250                  د) 6900

78- تعداد حق تقدم خرید لازم برای خرید یک سهم جدید کدام گزینه است؟

الف) 10                    ب) 8                       ج) 12                     د) 7

79- مفهوم اعتبار شناور کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

الف) اعتبار بدون هزینه را گویند                                 ب) اعتباری که هزینه آن متغیر است

ج) اعتباری که هزینه آن کمتر از اعتبار تجاری است           د) اعتباری که بانک بابت مبلغ استفاده شده وام کارمزد می گیرد

80- قیمت سهمی قبل از 50% سرمایه 405 و پس از آن 300 ریال است مبلغ پذیره نویسی هر سهم چند ریال می باشد؟

الف) 19                  ب) 90                    ج) 105                     د) 157

81- وقتی شرکتی تجزیه سهام یک به دو اعلام می کند:

الف) سود هر سهم و ارزش اسمی نصف می شود                                     ب) سود هر سهم و ارزش اسمی بدون تغییر باقی می ماند

ج) ارزش اسمی سهم نصف می شود، اما سود سهم بدون تغییر باقی می ماند      د) سود سهم نصف می شود اما ارزش اسمی سهم بدون تغییر باقی می ماند 

82- قیمت بازار اوراق قرضه ای برابر 950 ریال است و در سر رسید آن که 6 ماه دیگر است به دارنده 1000 ریال پرداخت می شود نرخ بازده این ورقه قرضه چند درصد است؟

الف) 26/5                 ب) 10                 ج) 35/10                   د) 53/10

83- سود سهمی، درصد مالکیت سهامدار را .............

الف) افزایش می دهد                    ب) کاهش می دهد       ج) تغییر نمی کند                         د) به سهامدار دیگر منتقل می کند 

84- با افزایش قیمت بازار سهام ارزش سرمایه گذاری اوراق بهادار قابل تبدیل:

الف) افزایش می یابد                   ب) کاهش می یابد        ج) تغییر نمی کند                        د) ابتدا افزایش سپس کاهش می یاب 

85- در مجامع عمومی شرکتهای سهامی رای گیری انباشته (تجمعی) در مورد زیر بکار می رود؟

الف) تصمیم گیری در مورد تقسیم سود              ب) تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه شرکت

ج) تصمیم گیری در مورد انحلال شرکت              د) هیچکدام از پاسخهای فوق صحیح نمی باشد

86- شخصی قصد دارد اوراق قرضه ای به ارزش اسمی 1000 ریال که نرخ بهره آن سالانه 10% و سر رسید آن 2 سال است خریداری نماید. اگر نرخ بازده مورد توقع این شخص 15% باشد ارزش این اوراق قرضه برابر است با:

الف) 1000 ریال             ب) 666 ریال               ج) 918 ریال          د) 500 ریال  

87- هر چه قیمت پذیره نویسی سهام عادی جدید به قیمت بازار هر سهم نزدیکتر باشد میزان کاهش قیمت هر سهم بعد از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده که برای تصویب افزایش سرمایه تشکیل می شود ..........

الف) بیشتر می گردد         ب) کمتر می گردد            ج) ارتباط به قیمت پذیره نویسی ندارد          د) بستگی له تعداد سهامداران شرکت دارد

 

88- تقاضای سالیانه دو برابر شده و قیمت کالا نیز نصف گردیده، اگر دفعات سفارش این شرکت قبلاً M نوبت بوده اکنون باید چند بار سفارش دهد؟

        الف) M                       ب) M2                    ج) M2/1                د) کمتر از M 

89- با کاهش مقدار هر سفارش خرید، مجموع هزینه های نگهداری و مجموع هزینه های سفارشی به ترتیب چه تغییری خواهند کرد؟

الف) کاهش افزایش                           ب) افزایش کاهش          ج) کاهش کاهش                            د) افزایش افزاش  

90- حسابهای دریافتنی شرکت امید 800/656 ریال و فروش نسیه آن 9907000 ریال است دوره وصول طلب و دفعات گردش حسابهای دریافتنی شرکت چقدر است؟ (سال 365 روز)

الف) 2/24 روز و 08/15 مرتبه            ب) 32/27 روز و 36/13 مرتبه     ج) 44/31 روز و 08/15 مرتبه                  د) 36/33 روز و 36/13 مرتیه

91- تعداد سهام عادی شرکتی 500000 سهم و تعداد اعضای هیات مدیره آن 5 نفر است، اگر گروهی مایل باشند 2 عضو از اعضای هیات مدیره را انتخاب نماید و دارندگان 72% سهام در مجمع حاضر باشند چند رای باید داشته باشند؟

الف) 120001            ب) 166667             ج) 180001              د) 250001 

92- کدامیک از گزینه های زیر جزء شرایط اعتبار نظریه مودیلیانی میلر نیست؟

الف) ورشکستگی هیچگونه هزینه ای برای شرکت ایجاد نمی کند             ب) سرمایه گذاران می بایست توانایی اخذ وام را داشته باشند

ج) سرمایه گذاران باید بتوانند به طور نسبی از تمام اوراق بهادار شرکت مورد نظر خریداری کنند.          د) هیچکدام 

93- ارزش سهامی که دارای نرخ رشد 10% در سال بوده و آخرین سود پرداختی به هر سهم 500 ریال می باشد. با فرض آنکه نرخ بازده مورد انتظار 20% باشد چه مبلغی است؟

الف) 2500ریال            ب) 5000ریال           ج) 5500 ریال             د) 6000 ریال

94- اگر قیمت بازار هر سهم شرکتی 125 ریال و سود نقدی هر سهم 50 ریل و سود خالص هر سهم 20 ریال باشد نرخ بازده مورد انتظار سهام این شرکت چند درصد است؟

الف) 2 درصد              ب) 40 درصد            ج) 4 درصد                 د) 10 درصد 

95- کدامیک از گزینه های زیر جزو شرایط اجاره سرمایه ای نیست؟

الف) بر اساس قرار داد اجاره در پایان دوره اجاره دارایی به موجر انتقال می یابد    ب) بر اساس قرارداد اجاره مستاجر حق خرید دارایی را داشته باشد

 ج) مدت اجاره برابر یا بیش از 75% عمر مفید دارایی باشد 

 د) در آغاز دوره اجاره، ارزش فعلی اجاره پرداهتی برابر یا بیش از 90% قیمت جاری بازار دارایی باشد 

96- در صورتی که 36=C، 500= Q و 15%= K باشد، هزینه سرمایه کدام گزینه است؟

الف) 1350 ریال            ب) 2700 ریال           ج) 900 ریال              د) 675 ریال 

97- در صورتی که دوره وصول مطالبات 32 روز، متوسط دوره موجود 40 روز و متوسط دوره پرداخت 7 روز باشد، متوسط دوره چرخه نقد چند روز است؟

الف) 79 روز                ب) 15 روز                 ج) 65 روز                د) 72 روز

98- کدامیک از گزینه های زیر بیانگر مفهوم اعتبار شناور می باشد؟

الف) اعتبار بدون هزینه را اعتبار شناور می گویند             ب) نوعی اعتبار که بانک بابت مبلغ استفاده شده وام کارمزد می گیرد

ج) نوعی اعتبار است که هزینه آن متغیر است                     د) نوعی اعتبار است که هزینه آن کمتر از اعتبار تجاری است

99- استراتژی افراد برای مدیریت کارآمد وجوه نقد کدام گزینه است؟

الف) وصول هر چه سریعتر وجوه نقد و پرداخت دیر هنگام صورتحساب     ب) افزایش مدا اعتبار به مشتریان و کاهش زمان پرداخت بدهی های جاری

ج) وصول هر چه سریعتر وجوه نقد و کاهش زمان پرداخت بدهی جاری                        د) تعیین حد بهینه حسابهای دریافتی 

100- با فرض اینکه نسبت ذخیره قانونی 20%، کارمزد ماهانه بانک 250 ریال و نرخ بهره رسمی 12% باشد مانده لازم برای پرداخت خدمات ماهانه به چه میزان است؟              

   الف) 31250                ب) 27500                    ج) 36750               د) 41250

فکر کنم مال پیام نوره

از سایت http://mali2.blogfa.com/ دیدم