مدیریت ، اقتصاد و کامپیوتر

درباره همه مطالب مرتبط با مدیریت می نویسم یا مطلب می گذارم ترفندها و مقالات کامپیوتری هم بعد از مطلب مرتبط با اقتصاد در اولویت هستند

قسمت دوم از بخش مربوط به اقتصاد
نویسنده : سلام دشتی - ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢۱
 

این قسمت را با توضیح عرضه پی میگیریم

:عرضه
تعریف عرضه:عرضه مقدار کالا یا خدمتی است؛ که به ازای قیمت معین وثابت بودن سایر عوامل،بنگاه ها به بازار ارایه می کنند.مثلأ گفته می شود عرضه اتوموبیل 200 هزار دستگاه در سال است.
        
:عوامل موثر برعرضه
.مقدار عرضه بنگاه ها بستگی به قیمت کالا،هزینه های تولید،انتظارات عرضه کنند گان و...خواهد داشت
انتظارات عرضه کنندگان باشد، می توان نوشت:E تکنولوژی و T هزینه های تولید، TC قیمت کالا، PX  مقدار عرضه QdX

Qsx
=f( px ,TC,T,E, …)                      (3-1)


 
 
تقاضا،عرضه،تعادل
نویسنده : سلام دشتی - ساعت ٥:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢۱
 


 

تقاضا :تعریف تقاضا،عوامل موثر بر تقاضا،تغییر تقاضا،حالتهای خاص
عرضه:تعریف عرضه عوامل موثربر عرضه،تابع عرضه،تغییر عرضه ،حالتهای خاص
تعادل  :تعریف تعادل ،شرط تعادل،تغییر در نقطه ی تعادل،اضافه رفاه مصرف کننده،اضافه رفاه تولید کننده،انواع
تعادل،قیمت های سقف وکف،اثر مالیات بر هر واحدتولید بر تعادل وتعیین سهم تقاضا کننده وعرضه کننده از مالیات

در ادامه مطلب همه این ایتم ها را شرح داده ایم


 
 
100 سوال مدیریت مالی 2
نویسنده : سلام دشتی - ساعت ٢:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢
 

1- بیشترین وقت میزان مالی صرف:

الف) مدیریت داراییها جاری می شود        ب) مدیریت ماشین آلات و تجهیزات می شود       

 ج) ارزیابی ریسک و بازده می شود             د) کاهش هزینه ها می شود

2- منحنی هزینه سفارش در الگوی مقدار اقتصادی سفارش (EOQ)  برابر است با:

الف) منحنی صعودی                            ب) منحنی نزولی                   ج) خط مستقیم نزولی                       د) خط ثابت 

3- متوسط دوره پرداخت برابر است با:

الف) میزان خرید نسیه/حسابهای پرداختنی    ب) حسابهای پرداختنی روزانه/خرید نسیه

ج) خرید کل روزانه/حسابهای پرداختنی           د) خرید نسیه روزانه/حسابهای پرداختنی

4- کدامیک ا زموارد زیر از منابع اصلی تامین مالی کوتاه مدت نیست:

الف) فاکتورینگ                                       ب) اعتبار تجاری            ج) وامهای فصلی                                  د) سود انباشته 

5- سرمایه در گردش برابر است با:

الف) داراییهای جاری             ج) داراییهای جاری خریداری شده از محل منابع بلند مدت

 د) ب و ج                         ب) خالص ذاراییهای جاری و منابع تامین مالی کوتاه مد 

6- چنانچه از اصل تطابق در بلندمدت تبعیت شود آنگاه:

الف)ریسک و هزینه سرمایه افزایش خواهد یافت         ب)ریسک و هزینه سرمایه کاهش خواهد یافت

ج) ریسک و هزینه سرمایه تغییری نمی کند      د) داراییهای ثابت کاهش خواهد یافت 

7- کدامیک از منابع زیر شامل بازار پول نمی شود:

الف) حسابهای دیداری                ب) اسناد خزانه دولتی           ج) فروش اسناد تجاری               د) وامهای بین بانکی

8- در کدامیک از انواع اجاره مالکیت دارایی توسط اجاره دهنده انتقال نمی یابد؟

الف) اجاره مالی                       ب) اجاره با اهرم مالی          ج) فروش و اجاره                     د) اجاره با خدمات کامل

9- کدامیک از شرایط زیر از شرایط احراز اجاره سرمایه ای نمی باشد؟

الف) مستاجر حق خرید دارایی را داشته باشد                                ب) مدت اجاره عمر مفید باشد

ج) ارزش فعلی اجاره پرداختنی 90% ارزش بازار دارایی باشد        د) ارزش فعلی پرداختی 90% ارزش بازار دارایی باشد 

10- در تعیین اجاره بها در تحلیل اجاره یا خرید کدامیک از عوامل زیر دخالتی ندارد؟

الف) ارزش اسقاط و استهلاک                            ب) عامل تنزیل   ج) مالیات                                                   د) هیچکدام 

11- حق باقیمانده یعنی:

الف)حق دریافت سود قبل از هر گونه پرداختی       ب) حق سهامداران از سود شرکت

  ج)حق دریافت داراییها هنگام انحلال شرکت         د) اولویت در دریافت داراییها هنگام انحلال شرکت

12- در کدامیک از شرایط زیر گروه سهامداران اقلیت شانس بیشتری برای انتخاب اعضای هیئت مدیره دارند؟

الف) قاعده رای اکثریت                         ب) قاعده رای اقلیت                 ج) رای انباشته                                 د) الف و ج 

13- رابطه بین ارزش اوراق قرضه و نرخ بازار بصورت:

الف) نزولی است                               ب) صعودی است        ج) خط ثابت                                     د) هیچکدام

14- کدامیک از موارد زیر از ویپگیهای سهام ممتاز نمی باشد:

الف) محدود بودن سود سهام ممتاز              ب) سر رسید نامعین            ج) سود سهام ممتاز هزینه قابل قبول مالیاتی نیست         د) رابطه ای ندارد   

15- در صورتی که اعلام سود سهام به شکل سهام جایزه (سود سهمی) باشد نسبت تبدیل:

الف) افزایش می یابد                   ب) کاهش می یابد            ج) تغییری نمی کند                          د) بطور موقت کاهش می یابد


 
 
نمونه سوال برای فصل امتحانات
نویسنده : سلام دشتی - ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/٢
 

1-     به کالاها یا موادی اطلاق میشود که کلیه عملیات تولیدی را در یک کارخانه پشت سر گذاشته و کاملاً آماده توزیع و فروش میباشند ؟

الف- کالاهای تمام شده                ب- کالاهای ساختار یافته           ج-کالاهای تولیدی              د- کالاها و مواد کمکی

2-مدیریت تولید زیر مجموعه کدامیک از رشته های علمی زیر قرار میگیرد ؟

الف- علوم پایه                           ب- علوم چند رشته ای              ج- علوم اقتصادی             د- علوم طبیعی

3-اولین واحد در سیر تکاملی کالا در نظام تولید کدام است ؟

الف- واحد نظامها و روشها         ب- واحد تحقیق و توسعه          ج- واحد برنامه ریزی         د- واحد ساخت

4-کدامیک از گزینه های زیر نشان دهنده حداقل زمان لازم برای پیش بینی هزینه های در گردش است ؟

الف- سه ماه                             ب- شش ماه                             ج- نه ماه                           د- دوازده ماه

5-کدامیک از گزینه های زیر از عواملی به شمار میرود که توجه به موقعیت جغرافیایی را ضروری میسازد ؟

الف- میزان تنوع مواد اولیه      ب- هزینه سرمایه گذاری         ج- موجودیهای انبار            د- هزینه های فروش و اداری 6-کدامیک از فرایندهای ساخت زیر در کارخانه های اتومبیل سازی کاربرد دارد ؟

الف- فرآیند ترکیبی و منقطع                                                ب- فرآیند تحلیلی و منقطع

ج- فرآیند ترکیبی و مداوم                                                  د- فرآیند تحلیلی و مداوم

7-در این شیوه استقرار ماهیت کالا یا خدمت ایجاب میکند که منابع و تجهیزات کاری به آن محل برده شده و برروی آن کار انجام گیرد ؟

الف – استقرار بر مبنای محصول                                            ب- استقرار بر مبنای فرآیند تولید

ج- استقرار محل ثابت                                                          د- استقرار تلفیق شده

8-این اصطلاح به مفهوم ((یافتن بهترین نحوه انجام کار )) میباشد ؟

الف – کارسنجی                       ب- روش سنجی                      ج- ثربلیگ                      د- گیلبرت

9-در کدامیک از روشهای زیر ، زمان سنج به طور دائم به جلو حرکت میکند و زمان شروع و خاتمه هر عمل بر روی ورقه زمان سنجی ثبت میشود ؟

الف- روش تلفیقی               ب- روش برگردان                     ج- روش منقطع               د- روش مداوم

10- کدامیک از گزینه های زیر زمان 10 تا 15 دقیقه ای است که در دو نوبت قبل از ظهر و بعد از ظهر برای استراحت کارکنان در نظر گرفته شده است ؟

الف- زمان رفع خستگی        ب- فرجه استراحت                 ج- زمان استراحت             د- ضریب استراحت

11- به کالاهایی اطلاق میشود که محصول یک نظام تولیدی بوده و هدف سازمان تولید این نوع کالاهاست ؟

الف- کالاهای تکمیل شده    ب- کالاهای در جریان ساخت    ج- اجزا و قطعات               د- قطعات و لوازم یدکی

12- اگر هزینه هر بار سفارش در طی سال 300 ریال و مجموع تقاضای کالای مورد نیاز در طول سال 8000 واحد و نیز مقدار هر بار سفارش 1000 واحد باشد هزینه کل سفارش کدام است ؟

الف- 4800 ریال               ب-  3600 ریال                         ج- 1200 ریال                    د- 2400 ریال

 

13- این هزینه زمانی ایجاد میشود که سازمانها ، کالاهای مورد نیاز مشتریان را به موقع تحویل نداده و یا اصلاً به تعهدات خود عمل نکنند ؟

الف- هزینه خرید          ب- هزینه سفارش                    ج- هزینه کسری                   د- هزینه نگهداری

14- کدامیک از گزینه های زیر نشان دهنده مقداری است که وقتی موجودی کالا در انبار به آن مقدار رسیده لازم است برگ درخواست خرید صادر گردد ؟

الف- حداقل موجودی    ب- موجودی در نقطه سفارش      ج- ذخیره احتیاطی              د- ذخیره اطمینان  

15- کدامیک از افراد زیر ، پس از آنکه طرح قطعه تهیه شده با مطالعه دقیق نقشه محصول ، درباره نحوه تولید آن تصمیم میگیرد ؟

الف- مدیر کارخانه         ب- مدیر تولید                       ج- مهندس طراح                 د- مهندس روشها

16- کدامیک از موارد زیر از عوامل موثر در تصمیم گیری برای خرید یا ساخت قطعات است ؟

الف-میزان عرضه قطعات در بازار                           ب- میزان اطمینان به کیفیت

ج- میزان تمایل مدیریت                                        د- میزان تقاضا برای مواد اولیه

17- کدامیک از گزینه های زیر از مشخصاتی به شمار میرود که با آنها کیفیت بررسی میشود ؟

الف- رنگ ، بو ، ابعاد   ب- شکل ، جنس ، ظرافت          ج- مقاومت ، نوع کار ، ظرافت   د- شکل ، ابعاد ، جنس

18- از نمودار R  برای کدامیک از گزینه های زیر استفاده میشود ؟

الف- معدل اندازه ها                                             ب- نظارت بر تعداد اقلام معیوب

ج- باز بینی نسبت اقلام معیوب                              د- دامنه انحرافات

19- کدامیک از تصمیمات مدیریتی زیر باعث تغییر د رنقطه سربسر میشود ؟

الف-تغییر در میزان سرمایه                                  ب- تغییر در سیاستهای پرسنلی

ج- تغییر در برنامه آموزش کارکنان                     د- تغییر درمیزان تولید

20- کدامیک از گزینه های زیر رشته فعالیتهایی است که مستلزم طولانی ترین زمان برای تکمیل و اتمام است ؟

الف- مسیر بحرانی                  ب- روادید                ج- شبکه پرت                د- سی . پی . ام

 

  گزینه هایی که با رنگ قرمز مشخص شده جواب صحیح میباشد.

جواب سولات تستی:

  1- الف  2- ج  3- ب   4- ب   5- د   6- الف   7- ج   8- ب    9- د    10- ب     11- الف    12- د    13- ج     14- ب         15 د    16- ب    17- ج    18- د   19- د    20- الف  

 

 

 

ســوالات تشریحــــی

 

1-     ارزش افزوده را تعریف نموده و تولید را  از نظر اقتصادی توضیح دهید .

2-     از مهمترین عوامل عینی برای انتخاب محل کارخانه شش مورد را نام ببرید .

3-     مفاهیم تعمیر ، تعویض و تجدید را شرح دهید .

4-     مهمترین کاربرد زمان سنجی را توضیح دهید .

5-     هزینه کیفیت را شرح دهید .

   

جواب سوالات تشریحی:

 1-  ص 2 کتاب

2-     ص 61 کتاب

3-      ص 116 کتاب

4-      ص 152 کتاب

5-      ص  268  کتاب

فکر کنم مال پیام نوره از سایت http://toleed.blogfa.com/ دیدم